Основни подаци о Дирекцији

Назив државног органа Дирекција за робне резерве АП Војводине
Адреса седишта Булевар Михајла Пупина 25
Поштански број и град 21101 Нови Сад
ПАК 400426
Општина Нови Сад
Матични број 08784922
ПИБ 103547671
Шифра делатности  8411
Интернет страница www.drr.vojvodina.gov.rs
Директор
Овлашћено лице за заступање Драгиша Андрић
Телефон централа 021/424-635
Телефакс 021/425-456
Адреса за доставу поште Булевар Михајла Пупина 16   21101 Нови Сад   ПАК 400346